Juridische informatie en privacy

Juridische info

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. FOX INVEST geeft geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of de websites waarnaar zij een link leggen.
De verstrekte informatie vormt geen aanbod tot verkoop of verhuur van de vermelde onroerende goederen.
De aansprakelijkheid van FOX INVEST voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de eventuele interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van haar zijde worden ingeroepen.
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. FOX INVEST treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt helemaal niet tussen u en die derden. FOX INVEST draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. FOX INVEST biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

De dienst- en productinformatie die FOX INVEST verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen is.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan FOX INVEST, hetzij aan met haar verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

Privacyverklaring

FOX INVEST respecteert de privacy van de gebruikers van hun website. Het verzamelen van persoonsgegevens via de website en het gebruik dat FOX INVEST van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als u onze website bezoekt worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via een invulformulieren op een van de pagina's van de website. Als u dat doet, worden uw gegevens verwerkt voor de daar aangegeven doeleinden. Ze worden niet doorgegeven aan derden.

Pontstraat 29 bus 1 - 9300 AALST - 0479 800 404